+34 677 187 096

olivier@abracasabra.es

Bel ons! +34 677 187 096

Algemene voorwaarden

OBJECT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Verkoopvoorwaarden (hierna, de "Algemene Voorwaarden") regelen het gebruik van de website abracasabra-luxe-panden.com (hierna de "Website") die O&C Magical Homes Andalusia SL. (hierna "AbraCasaBra Luxury Estates"), beschikbaar stelt aan personen die toegang hebben tot haar Website om hen te voorzien van informatie over producten en diensten, eigendom van en/of geleverd door derden, en om hun toegang tot hen te vergemakkelijken, evenals evenals het contracteren van diensten en goederen via de website (gezamenlijk de "Diensten" genoemd).

AbraCasaBra Luxury Estates, met geregistreerd adres te Loma de la Cuesta del Molino, 131, Canillas de Aceituno (29716), Málaga, Spanje, is de eigenaar van deze Website, waarvan het gebruik wordt geregeld door dit document, met fiscaal identificatienummer (CIF) Y6603056T. Om contact op te nemen met AbraCasaBra Luxury Estates, kunt u gebruik maken van het hierboven vermelde postadres, evenals evenals het e-mailadres olivier@abracasabra.es.

Vanwege de aard van de Website en de inhoud en het doel ervan, moet het overgrote deel van de navigatie worden uitgevoerd als Klant, een status verkregen door middel van de daarin beschreven procedures. De Voornoemde status van Klant houdt dan ook in dat men zich houdt aan de Algemene Voorwaarden in de versie die gepubliceerd is op het moment van toegang tot de Website. AbraCasaBra Luxury Estates behoudt zich het recht voor om de presentatie en configuratie van de website, evenals deze Algemene Voorwaarden, op elk gewenst moment. Dus, AbraCasaBra Luxury Estates raadt aan dat de Klant zorgvuldig deze voorwaarden leest elke keer dat ze toegang hebben tot de Website.

In ieder geval zijn er pagina's op de Website die toegankelijk zijn voor het algemene publiek, met betrekking waartoe AbraCasaBra Luxury Estates ook wil voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en het gebruik ervan reguleren. In deze zin, gebruikers die toegang hebben tot deze delen van de website accepteren dat ze onderworpen zijn, door toegang tot deze pagina's, aan de voorwaarden en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, voor zover ze van toepassing kunnen zijn.

Tot slot kunnen er door de aard van deze Website wijzigingen of aanvullingen op de inhoud van deze Algemene Voorwaarden plaatsvinden. Daarom is de Klant, evenals andere gebruikers die deze status niet hebben, verplicht om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen telkens wanneer zij de Website bezoeken, in de veronderstelling dat de overeenkomstige voorwaarden die van kracht zijn op het moment van hun toegang op hen van toepassing zijn.

TOEGANG EN BEVEILIGING

Toegang tot de Services vereist voorafgaande registratie van gebruikers, zodra zij de Algemene voorwaarden accepteren en Klant worden.

De identificatiecode van de Klant bestaat uit zijn e-mailadres en een wachtwoord. Om toegang te krijgen tot de account van de Klant zijn deze identificatiecode en een wachtwoord van ten minste 4 tekens nodig.

Het gebruik van het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. overdracht, zelfs tijdelijk, aan derden is niet toegestaan. In dit In dit verband verplicht de Klant zich om het wachtwoord zorgvuldig te gebruiken en geheim te houden, waarbij de Klant de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gevolgen van het gebruik van het wachtwoord. geheim te houden en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen van bekendmaking aan derden.

Als de Klant ontdekt of vermoedt dat zijn wachtwoord door derden wordt gebruikt door derden, moet hij/zij dit onmiddellijk wijzigen, zoals aangegeven op de Website.

CORRECT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

De Klant verbindt zich ertoe de Diensten zorgvuldig, correct en wettelijk correct en rechtmatig te gebruiken, en verbindt zich er in het bijzonder toe, uitsluitend bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot, zich te onthouden van:

  • Gebruik van de Diensten in strijd met de wet, goede zeden, aanvaarde goede praktijken of de openbare orde, met ongepaste of illegale doeleinden of effecten.
  • Het reproduceren of kopiëren, verspreiden, openbaar toegankelijk maken via enige vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen van de Services, tenzij geautoriseerd door de eigenaar van de bijbehorende rechten of wettelijk is toegestaan.
  • Handelingen verrichten die kunnen worden beschouwd als een schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten die behoren tot AbraCasaBra Luxury Estates of derden.
  • Het gebruik van de Diensten en, in het bijzonder, de informatie van welke aard dan ook verkregen via de Website voor het verzenden van reclame, verkoopberichten of elke andere vorm van commerciële communicatie, ongevraagde berichten gericht aan meerdere personen, ongeacht hun doel, evenals evenals het op enigerlei wijze vermarkten of openbaar maken van dergelijke informatie.

De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook dat AbraCasaBra Luxury Estates kan lijden, bij gelegenheid of als gevolg van van de schending van een van de bovengenoemde verplichtingen, evenals alle andere verplichtingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en / of opgelegd door wet in verband met het gebruik van de Website.

AbraCasaBra Luxury Estates zal te allen tijde zorgen voor naleving van de huidige juridische kader en zal gemachtigd zijn om de Dienst te onderbreken of de Klant uit te sluiten van de Website naar eigen goeddunken in het geval van vermoedelijke commissie, volledig of onvolledig, van alle overtredingen of overtredingen zoals gedefinieerd in het huidige Wetboek van Strafrecht, of in het geval van het waarnemen van gedrag dat, naar het oordeel van AbraCasaBra Luxury Estates, in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op deze Website, de Wet, de regels vastgesteld door AbraCasaBra Luxury Estates of haar medewerkers, of dat de goede werking, het imago, de geloofwaardigheid en/of de reputatie van reputatie van AbraCasaBra Luxury Estates of haar medewerkers.

EIGENDOMSRECHT

Alle inhoud van de Website, zoals teksten, grafieken, foto's, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, evenals het grafisch ontwerp, de broncode en de software, pictogrammen, afbeeldingen, evenals het grafisch ontwerp, de broncode en software, is het exclusieve eigendom van AbraCasaBra Luxury Estates of derde partijen, waarvan de rechten AbraCasaBra Luxury Estates houdt rechtmatig, en is daarom beschermd door nationale en internationale wetgeving.

Het gebruik van alle elementen van industriële en intellectuele eigendom voor commerciële doeleinden, evenals hun verspreiding, wijziging wijziging of decompilatie, is ten strengste verboden.

Inbreuk op een van deze rechten kan een schending van deze bepalingen, evenals een overtreding die wordt bestraft in overeenstemming met artikelen 270 en volgende van het Wetboek van Strafrecht.

Klanten die opmerkingen, meningen of commentaar sturen via de e-mail service of andere middelen, in gevallen waarin het mogelijk is te wijten aan de aard van de Diensten, worden geacht AbraCasaBra Luxury Estates voor de reproductie, distributie, publieke communicatie, transformatie, en de uitoefening van enig ander exploitatierecht over dergelijke opmerkingen, meningen of commentaar, voor de volledige wettelijke duur van bescherming van het auteursrecht en zonder territoriale beperking. Deze toestemming wordt geacht kosteloos te zijn verleend.

Claims die Klanten kunnen indienen met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten op deze Website moeten worden gericht aan het volgende e-mailadres: olivier@abracasabra.es.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Ongeacht wat is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van Contracteren met betrekking tot het contracteren van goederen op deze Website, AbraCasaBra Luxury Estates is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en kwaliteit van deze website, haar diensten, informatie en materialen. Dergelijke diensten, informatie en materialen worden gepresenteerd "zoals is" en zijn toegankelijk zonder enige vorm van garantie.

AbraCasaBra Luxury Estates behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website, evenals de levering van een of alle van de Diensten die via het, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, hetzij om technische redenen, veiligheidsredenen, controledoeleinden, onderhoud, stroomvoorziening storingen of andere gerechtvaardigde redenen.

Dienovereenkomstig geeft AbraCasaBra Luxury Estates geen garantie voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de Website of de Diensten. Daarom is het gebruik van deze door de Klant wordt gedaan op eigen risico en zonder, op elk moment, het houden van AbraCasaBra Luxury Estates aansprakelijk in in dit verband.

AbraCasaBra Luxury Estates is niet verantwoordelijk in het geval van onderbrekingen van de Diensten, vertragingen, fouten, storingen, en in het algemeen het algemeen, enig ander ongemak dat zijn oorsprong heeft in oorzaken buiten de controle van AbraCasaBra Luxury Estates, en / of als gevolg van opzettelijke of nalatige handelingen van de Klant, en / of veroorzaakt door omstandigheden van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden. Zonder afbreuk te doen aan wat is vastgelegd in artikel 1105 van het Burgerlijk Wetboek, gebeurtenissen buiten de controle van AbraCasaBra Luxury Estates, zoals: storingen van derden, exploitanten of service bedrijven, handelingen van de overheid, gebrek aan toegang tot netwerken van derden, handelingen of nalatigheden van overheidsinstanties, fenomenen van de natuur, stroomuitval, enz., en de aanval van hackers of derden partijen die gespecialiseerd zijn in de beveiliging of integriteit van het computersysteem, worden beschouwd als onderdeel van het begrip overmacht. In elk geval, ongeacht hun oorzaak, zal AbraCasaBra Luxury Estates niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade schade, en / of gederfde winst.

AbraCasaBra Luxury Estates sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook soort die kan voortvloeien uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid, en / of actualiteit van de Diensten verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld, of ontvangen, verkregen of benaderd via de Website, evenals voor de Diensten die worden geleverd of aangeboden door derden of entiteiten. partijen of entiteiten. AbraCasaBra Luxury Estates zal proberen, voor zover mogelijk, bij te werken en te corrigeren alle informatie gehost op haar Website die niet voldoet aan de minimale garanties van waarachtigheid. Niettemin, het zal worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de niet-bijwerking of rectificatie, alsmede voor de inhoud en informatie die daarop wordt verstrekt. In dit In dit verband is AbraCasaBra Luxury Estates niet verplicht om te controleren en en houdt geen toezicht op de inhoud verzonden, verspreid of beschikbaar gesteld door Klanten of medewerkers, behalve in gevallen waar vereist door de huidige wetgeving of wanneer vereist door een bevoegde gerechtelijke of administratieve Autoriteit.

Evenzo sluit AbraCasaBra Luxury Estates elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de aanwezigheid van virussen of de aanwezigheid van andere schadelijke elementen in de inhoud die kunnen leiden tot wijzigingen in computersystemen en in de documenten of systemen die daarin zijn opgeslagen.

AbraCasaBra Luxury Estates is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de Klant maakt van de Diensten van de Website, noch van hun wachtwoorden, evenals enig ander materiaal daarvan, dat inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden.

De Klant stemt ermee in AbraCasaBra Luxury Estates te vrijwaren van enige schade, verlies, straf, kosten (inclusief, zonder beperking, advocaatkosten), of burgerlijke, administratieve, of andere aansprakelijkheid dat AbraCasaBra Luxury Estates kan lijden in verband met de gedeeltelijke of gebrekkige naleving of niet-naleving door de Klant van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot hun verplichtingen in verband met de bescherming van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze voorwaarden of vastgesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

AbraCasaBra Luxury Estates garandeert niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade geleden als gevolg van toegang tot diensten van derden diensten via verbindingen, links of koppelingen van gekoppelde sites, noch voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dezelfde. Het doel van de links die verschijnen op AbraCasaBra Luxury Estates is uitsluitend om de klant te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op het internet, waar ze de Diensten aangeboden door het Portaal kunnen uitbreiden. AbraCasaBra Luxury Estates is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten verkregen via dergelijke links of voor de gevolgen afgeleid van Klanten toegang tot hen. Deze diensten van derden worden geleverd door hen, en daarom AbraCasaBra Luxury Estates kan niet controleren en doet geen controle over de wettigheid of de kwaliteit van de diensten. Bijgevolg moet de Klant moet voorzichtig zijn bij de beoordeling en het gebruik van de informatie en diensten die beschikbaar zijn in de inhoud van derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor interpretatie of geschillen die kunnen ontstaan, is de Spaanse wet van toepassing, en in het geval van een geschil, stemmen beide partijen ermee in om zich, met afstand van elke andere jurisdictie die mogelijk overeenkomt, te onderwerpen aan de jurisdictie van de hoven en rechtbanken van de stad Madrid.