+34 677 187 096

olivier@abracasabra.es

Bel ons! +34 677 187 096

Juridisch advies

I. ALGEMENE INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht vastgelegd in Wet 34/2002 van Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van juli 11, worden de volgende algemene informatiegegevens van deze website verstrekt:

Het eigendom van deze website, abracasabra-luxe-panden.com, (hierna, Website) wordt gehouden door: O&C Magical Homes Andalusia SL, met BTW: Y6603056T, en waarvan de contactgegevens zijn:

Adres: Loma de la Cuesta del Molino, 131, Canillas de Aceituno (29716), Málaga, Spanje
Telefoon contactpersoon: (+34) 677 187 096
Contact e-mail: olivier@abracasabra.es

II. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Doel van de voorwaarden: De website

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna Voorwaarden) is het reguleren van de toegang tot en het gebruik van de Website. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt onder de Website verstaan: de externe uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, d.w.z. de navigatiestructuur; en alle elementen die zowel in de scherminterfaces en in de navigatiestructuur (hierna: Inhoud) en alle diensten of online bronnen die aan Gebruikers kunnen worden aangeboden (hierna Diensten genoemd).

AbraCasaBra Luxury Estates behoudt zich het recht voor om te wijzigen, op elk gewenst moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, de presentatie en configuratie van de Website en van de Inhoud en Diensten die kunnen worden opgenomen daarin kunnen worden opgenomen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat op elk moment AbraCasaBra Luxury Estates kan onderbreken, deactiveren, en / of te annuleren een van deze elementen die zijn geïntegreerd op de Website of de toegang ertoe.

De toegang van de Gebruiker tot de Website is onbeperkt en in de regel gratis, zonder dat de Gebruiker een tegenprestatie hoeft te leveren om van de Website gebruik te kunnen maken. gratis, zonder dat de Gebruiker een tegenprestatie moet leveren om er gebruik van te kunnen maken, met uitzondering van de verbindingskosten via het telecommunicatienetwerk geleverd door de toegangsprovider die door de Gebruiker is gecontracteerd.

Het gebruik van de Inhoud of Diensten van de Website kan plaatsvinden door middel van een abonnement of voorafgaande registratie van de Gebruiker.

De gebruiker

Toegang, navigatie en gebruik van de Website, evenals de ruimtes mogelijk gemaakt voor interactie tussen Gebruikers, en de Gebruiker en AbraCasaBra Luxury Estates, zoals commentaren en / of blogging ruimtes, verlenen de status van Gebruiker, dus alle Voorwaarden die hierin zijn vastgelegd worden geaccepteerd vanaf het moment dat vanaf het moment dat het navigeren op de Website begint, evenals hun latere wijzigingen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de overeenkomstige wettelijk verplichte regels. Gezien de relevantie van het wordt de Gebruiker aangeraden deze voorwaarden te lezen bij elk bezoek aan de Website. de Website.

De website van AbraCasaBra Luxury Estates biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het correcte gebruik van de Website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • Het gebruik van informatie, Inhoud en/of Diensten en gegevens aangeboden door AbraCasaBra Luxury Estates dat niet in strijd is met wat is vastgesteld door deze Voorwaarden, de wet, de moraal of de openbare orde, of dat op een andere manier schade zou kunnen toebrengen aan de rechten van derden partijen of aan de goede werking van de Website.
  • De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie verstrekt door de Gebruiker in de formulieren uitgebreid door AbraCasaBra Luxury Estates voor toegang tot tot bepaalde Inhoud of Diensten aangeboden door de Website. In ieder geval, de Gebruiker zal onmiddellijk op de hoogte AbraCasaBra Luxury Estates van elk feit dat het mogelijk maakt het misbruik van de informatie geregistreerd in deze formulieren, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of onbevoegde toegang tot identificatiemiddelen en / of wachtwoorden, om verder te gaan met hun onmiddellijke annulering.

AbraCasaBra Luxury Estates behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen die in strijd zijn met de wet, respect voor de menselijke waardigheid, discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, spamming, die jeugd of kindertijd, orde of openbare veiligheid in gevaar brengen, of die naar haar niet geschikt zijn voor publicatie.

In ieder geval, AbraCasaBra Luxury Estates is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door gebruikers via opmerkingen of andere blogging tools of deelname die kunnen bestaan.

De loutere toegang tot deze Website impliceert niet de totstandkoming van een type van commerciële relatie tussen AbraCasaBra Luxury Estates en de Gebruiker.

De Gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en voldoende handelingsbekwaam bevoegdheid te hebben om gebonden te zijn door deze Voorwaarden. Daarom is deze Website van AbraCasaBra Luxury Estates niet gericht op minderjarigen. AbraCasaBra Luxury Estates wijst elke verantwoordelijkheid voor niet-naleving van deze vereiste.

De Website is voornamelijk gericht op Gebruikers die woonachtig zijn in Spanje. AbraCasaBra Luxury Estates garandeert niet dat de Website voldoet aan de wetten van andere landen, hetzij geheel of gedeeltelijk. Als de Gebruiker woont of is elders woonachtig is en besluit om toegang te krijgen en / of te bladeren op de Website, doet hij/zij dit op eigen verantwoordelijkheid en moet hij/zij ervoor zorgen dat deze toegang en navigatie voldoen aan de lokale wetgeving die op hen van toepassing is hen, met AbraCasaBra Luxury Estates aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid dan ook dat kan voortvloeien uit een dergelijke toegang.

III. TOEGANG EN NAVIGATIE OP DE WEBSITE: UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

AbraCasaBra Luxury Estates geeft geen garantie voor de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Website, noch van de Inhoud of de Diensten. AbraCasaBra Luxury Estates zal zich inspannen voor de goede werking van de Website, maar is niet verantwoordelijk of of garandeert dat de toegang tot deze Website niet zal worden onderbroken of foutloos.

AbraCasaBra Luxury Estates aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid of garantie dat de inhoud of software die kan worden geraadpleegd via deze Website foutloos is of schade veroorzaakt aan het computersysteem (software en hardware) van de Gebruiker. In geen geval zal AbraCasaBra Luxury Estates aansprakelijk voor enig verlies, schade of nadeel van welke aard dan ook voortvloeiend uit toegang, navigatie en gebruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die veroorzaakt zijn aan computersystemen of veroorzaakt door de introductie van virussen.

AbraCasaBra Luxury Estates is ook niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan voor gebruikers van oneigenlijk gebruik van deze Website. In het bijzonder is niet verantwoordelijk op enigerlei wijze voor crashes, onderbrekingen, gebrek, of defect van telecommunicatie die zich kunnen voordoen.

IV. KOPPELINGENBELEID

Er wordt gemeld dat de Website van AbraCasaBra Luxury Estates of Gebruikers kan voorzien van middelen om te linken (zoals, onder andere, links, banners, knoppen), directories en zoekmachines waarmee Gebruikers toegang kunnen krijgen tot websites van en/of beheerd door derden.

De installatie van deze links, mappen en zoekmachines op de Website is bedoeld om het zoeken naar en de toegang tot de beschikbare informatie op het internet te vergemakkelijken, zonder dat dit wordt beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om deze te bezoeken.

AbraCasaBra Luxury Estates biedt of verhandelt niet, rechtstreeks of via derden, de producten en/of diensten die beschikbaar zijn op deze websites. via derden, de producten en / of diensten beschikbaar op deze gelinkte sites.

Het garandeert evenmin de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites die geen eigendom zijn van AbraCasaBra Luxury Estates die toegankelijk zijn via de links.

AbraCasaBra Luxury Estates zal in geen geval de inhoud van andere websites bekijken of controleren. inhoud van andere websites, noch zal het goedkeuren, onderzoeken, of neem eigendom van de producten en diensten, inhoud, bestanden en enig ander materiaal dat bestaat op de sites waarnaar wordt verwezen.

AbraCasaBra Luxury Estates aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de schade en verliezen die kunnen worden veroorzaakt door toegang, gebruik, kwaliteit of wettigheid van de inhoud, communicatie, meningen, producten en diensten van de websites niet beheerd door AbraCasaBra Luxury Estates en gelinkt op deze Website.

De Gebruiker of derde die een hyperlink maakt van een andere website dan de website van AbraCasaBra Luxury Estates naar de Website van AbraCasaBra Luxury Estates zich ervan bewust dat:

Reproductie, geheel of gedeeltelijk, van Inhoud en/of Diensten van de Website zonder uitdrukkelijke toestemming van AbraCasaBra. Diensten van de Website zonder uitdrukkelijke toestemming van AbraCasaBra Luxury Estates is niet toegestaan.

Noch is enige valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaring over de Website van AbraCasaBra Luxury Estates of haar Inhoud en/of Diensten toegestaan.

Met uitzondering van de hyperlink, zal de website waar een dergelijke hyperlink is geen enkel element van deze Website bevatten dat beschermd is als intellectueel eigendom onder de Spaanse wetgeving, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van AbraCasaBra Luxury Estates.

De totstandkoming van de hyperlink impliceert niet het bestaan van een relatie tussen AbraCasaBra Luxury Estates en de eigenaar van de website van waaruit het is gemaakt, noch de kennis en aanvaarding van AbraCasaBra Luxury Estates van de inhoud, diensten en / of activiteiten aangeboden op genoemde website, en vice versa.

V. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

AbraCasaBra Luxury Estates, alleen of als een cessionaris, is de houder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, evenals van de elementen die het bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, de toegang en gebruik, enz.) Daarom zijn deze werken beschermd als intellectueel eigendom volgens de Spaanse wet en zijn ze onderworpen aan zowel de Spaanse als de Spaanse en communautaire regelgeving op dit gebied, evenals internationale verdragen over dit onderwerp die door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de bepalingen van de Copyright Wet, de reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van beschikbaarheid, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met elk technisch middel, zonder de toestemming van AbraCasaBra Luxury Estates, is uitdrukkelijk verboden.

De Gebruiker stemt ermee in om de intellectuele eigendomsrechten van AbraCasaBra Luxury Estates. Hij mag de elementen van de Website bekijken of zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn computer of een ander fysiek medium, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. ander fysiek medium, uitsluitend en alleen voor persoonlijk gebruik. Echter, mag de Gebruiker geen enkel beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de Website is geïnstalleerd verwijderen, wijzigen of manipuleren. beveiligingssysteem dat op de Website is geïnstalleerd.

Indien de Gebruiker of een derde van mening is dat een Inhoud van de Website in strijd is met de bescherming rechten van intellectuele eigendom, moeten ze AbraCasaBra Luxury Estates onmiddellijk op de hoogte brengen via de contactinformatie in de sectie ALGEMENE INFORMATIE van deze Juridische kennisgeving en Algemene gebruiksvoorwaarden.

VI. RECHTSVORDERINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

AbraCasaBra Luxury Estates behoudt zich het recht voor om alle civiele of strafrechtelijke acties die zij nodig acht voor het oneigenlijk gebruik van de Website en Inhoud, of voor niet-naleving van deze Voorwaarden.

De relatie tussen de Gebruiker en AbraCasaBra Luxury Estates zal worden beheerst door de huidige en toepasselijke regelgeving in de Spaanse grondgebied. In het geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden, zullen de partijen hun conflicten aan de gewone rechtspraak, zich te onderwerpen aan de rechters en rechtbanken die overeenkomen met de wet.